Inžinierská činnosť

Pod označením „inžinierska činnosť“ sa rozumie súhrn činností, ktoré v mene stavebníka (objednávateľa) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba pre potreby zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb.

Je to súhrn činností, ktorými sa zabezpečujú služby pri zastupovaní stavebníka (objednávateľa) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk a dokumentácie stavby, zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní, stavebníka v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia, rozhodnutia a stanoviská, príprava konania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie zmluvnej agendy stavby.